Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần mạng Thông Minh INET


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CTCP MẠNG THÔNG MINH INET


1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của CTCP mạng Thông Minh INET

1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty

1.1.1.1. Thiết bị truyền dẫn

1.1.1.2. Thiết bị bưu chính viễn thông

1.1.1.3. Thiết bị mạng, video an ninh công nghệ cao

1.1.1.4. Thiết bị nguồn

1.1.2. Thị trường của Công ty

1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty

1.1.3.1. Phương thức bán hàng

1.1.3.2. Phương thức thanh toán

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của CTCP mạng Thông Minh INET


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CTCP MẠNG THÔNG MINH INET

2.1. Kế toán doanh thu

2.1.1. Tài khoản, chứng từ sử dụng và thủ tục kế toán

2.1.1.1. Tài khoản sử dụng

2.1.1.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.1.1. Tài khoản sử dụng

2.2.1.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh

2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí quản lý kinh doanh


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CTCP MẠNG THÔNG MINH INET

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại CTCP mạng Thông Minh INET

3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá

3.2.3. Về phương pháp kế toán

3.2.4. Về hệ thống sổ sách kế toán


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần mạng Thông Minh INET
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần mạng Thông Minh INET sẽ giúp ích cho bạn.