Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Tháng 8


MỤC LỤC

​LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


I. Khái niệm bán hàng, nguyên tắc, nhiệm vụ kế toán bán hàng

1. Một số khái niệm cơ bản:

2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

II. Nội dung cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

1.1. Doanh thu bán hàng

1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu

1.3. Chứng từ sử dụng

1.4. Tài khoản sử dụng

1.5. Các phương thức bán hàng

2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.1 Khái niệm giá vốn hàng bán

2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán

2.3. Chứng từ, tài khoản sử dụng và quy trình hạch toán

3. Kế toán chi phí bán hàng

3.1. Khái niệm và nội dung chi phí bán hàng:

4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

4.1 Khái niệm và phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp

4.2 Tài khoản sử dụng

5. Kế toán xác định kết quả bán hàng


CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÁNG TÁM

I. Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Tháng 8

1. Quá trình hình thành và phát triển:

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ phần tháng 8

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

4. Tổ chức công tác kế toán

4.1 Tổ chức bộ máy kế toán

4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

5. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

II. Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Tháng Tám

1. Phương thức bán hàng tại công ty

2. Các nghiệp vụ kế toán doanh thu tại công ty

3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

4. Kế toán giá vốn hàng bán

4.1. Tài khoản sử dụng

4.2. Phương pháp tính giá vốn hàng bán

5. Kế toán chi phí bán hàng

6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

7. Kế toán xác định kết quả bán hàng

7.1. Tài khoản sử dụng

7.2. Trình tự hạch toán


PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIÊN ĐÓNG GÓP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THÁNG 8

1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty CP Tháng 8

1.1 Ưu điểm

1.2 . Tồn tại

2. Một số đề xuất góp phần nâng cao công tác kế toán ở công ty

- Về công tác bán hàng

- Về việc lập dự phòng phải thu khó đòi

- Lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Tháng 8
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Tháng 8 sẽ giúp ích cho bạn.