Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Gia


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


I. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1. Một số khái niệm cơ bản

2. Các phương thức bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại

2.1. Phương thức bán buôn

2.2. Phương thức bán lẻ

3. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng

4. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQBH

1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

1.1. Thời điểm ghi nhận doanh thu

1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu

1.3. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng

1.4. Chứng từ kế toán sử dụng

1.5. Tài khoản kế toán sử dụng

2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.1 Khái niệm giá vốn hàng bán

2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán

2.3. Chứng từ, tài khoản sử dụng và quy trình hạch toán

3. Kế toán chi phí bán hàng

3.1. Khái niệm và nội dung chi phí bán hàng

3.2. Phương pháp kế toán chi phí bán hàng

4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

4.1. Khái niệm và nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp

4.2. Tài khoản sử dụng

4.3. Phương pháp kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

5.Kế toán xác định kết quả bán hàng

5.1. Nội dung

5.2. Tài khoản kế toán sử dụng

5.3. Phương pháp hạch toán


CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH GIA

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH GIA

1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thành Gia

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Thành Gia

3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

3.2 Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận

4. Tổ chức công tác kế toán

4.1. Cơ cấu tổ chức kế toán và đặc điểm công tác kế toán

4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

5. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

II. Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Thương mại và Dịch Vụ Thành Gia

1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty CP Thương mại và Dịch Vụ Thành Gia

1.1. Phương thức bán hàng tại công ty

1.2. Chứng từ kế toán sử dụng

1.3. Tài khoản sử dụng

1.4. Sổ kế toán

1.5. Phương pháp kế toán

2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

3. Kế toán giá vốn hàng bán

3.1. Tài khoản sử dụng

3.2. Phương pháp tính giá vốn hàng bán

4. Kế toán chi phí bán hàng

5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

6. Kế toán xác định kết quả bán hàng

6.1. Tài khoản sử dụng

6.2. Trình tự hạch toánCHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIÊN ĐÓNG GÓP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH GIA


1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thành Gia

1.1. Ưu điểm

1.2. Tồn tại

1.2.1. Về việc hạch toán chi phí mua hàng

1.2.2. Về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.2.3. Về việc áp dụng chiết khấu thanh toán

2. Một số đề xuất góp phần nâng cao công tác kế toán ở công ty

2.1. Về việc hạch toán chi phí mua hàng

2.2. Lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2.3. Về việc áp dụng chiết khấu thanh toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Gia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Gia sẽ giúp ích cho bạn.