Đề tài: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH TRIỆU QUỐC ĐẠT


1.1. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH TRIỆU QUỐC ĐẠT

1.1.1. Danh mục TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

1.1.2. Phân loại TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

1.1.2.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện

1.1.2.2. Phân loại theo quyền sở hữu

1.1.2.3. Phân loại theo mục đích và tình hình sử dụng

1.1.2.4. Phân loại theo nguồn hình thành

1.1.3. Mã hoá TSCĐHH

1.2. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐHH CỦA CÔNG TY TNHH TRIỆU QUỐC ĐẠT

1.2.1. Tình hình tăng TSCĐHH

1.2.1.1. Máy móc thết bị và Thiết bị văn phòng

1.2.1.2. Nhà cửa vật kiến trúc

1.2.1.3. Phương tiện vận tải

1.2.1.4. Tăng TSCĐHH do phát hiện kiểm kê thừa

1.2.2. Tình hình giảm TSCĐHH

1.2.2.1. Giảm TSCĐHH do thanh lý, nhượng bán

1.2.2.2. Giảm TSCĐHH do phát hiện thiếu trong kiểm kê

1.2.3. Tình hình tăng giảm TSCĐHH về mặt số liệu và hiệu quả sử dụng TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

1.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TSCĐHH TRONG CÔNG TY TNHH TRIỆU QUỐC ĐẠT

1.3.1. Quản lý TSCĐHH thời kỳ đầu tư

1.3.2. Quản lý TSCĐHH trong thời kỳ sử dụng

1.3.2.1. Đội xe

1.3.2.2. Phòng Bảo hiểm xe

1.3.2.3. Phòng Kế toán

1.3.3. Quản lý TSCĐHH thời kỳ kết thúc sử dụng

1.3.4. Đặc điểm quản lý TSCĐ chi phối công tác kế toán TSCĐHH tại công ty TNHH Triệu Quốc Đạt


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH TRIỆU QUỐC ĐẠT

2.1. KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐHH TẠI CÔNG TY TNHH TRIỆU QUỐC ĐẠT

2.1.1. Thủ tục, chứng từ

2.1.1.1. Thủ tục và chứng từ kế toán ghi tăng TSCĐHH

2.1.1.2. Thủ tục và Chứng từ ghi giảm TSCĐHH

2.1.2. Quy trình ghi sổ

2.2. Kế toán tổng hợp TSCĐHH của Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

2.2.1. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

2.2.2. Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐHH của Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

2.2.2.1.Đặc điểm và phương pháp tính khấu hao TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

2.2.2.2. Chứng từ kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

2.2.2.3 Kế toán tổng hợp Khấu hao TSCĐHH

2.2.3. Kế toán tổng hợp sửa chữa TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

2.2.3.1. Chứng từ kế toán sửa chữa TSCĐHH

2.2.3.2. Kế toán tổng hợp sửa chữa TSCĐHH


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH

3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH TRIỆU QUỐC ĐẠT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

3.1.1. Ưu điểm

3.1.1.1. Ưu điểm trong công tác quản lý TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

3.1.1.2. Ưu điểm trong công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

3.1.2. Nhược điểm

3.1.2.1. Những tồn tại trong công tác quản lý TSCĐHH tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

3.1.2.2. Những tồn tại trong công tác kế toán tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

3.1.3 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH TRIỆU QUỐC ĐẠT

3.2.1. Về công tác quản lý TSCĐHH

3.2.2. Về Tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá

3.2.2.1. Tài khoản sử dụng

3.2.2.2. Phương pháp tính giá

3.2.2.3.Phương pháp kế toán

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp

3.2.6. Về báo cáo liên quan đến TSCĐHH

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp

3.2.7.1. Về phía Nhà nước

3.2.7.2 Về phía Công ty


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu h
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu h sẽ giúp ích cho bạn.