Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN


1.1. Đặc điểm, phân loại và đánh giá về TSCĐ trong Công ty

1.1.1. Đặc điểm TSCĐ trong công ty

1.1.2. Phân loại TSCĐ

1.1.3. Đánh giá TSCĐ trong công ty

1.2. Tổ chức quản lý TSCĐ tại công ty

1.2.1. Tình hình quản trị đầu tư, chuyển giao đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị

1.2.2. Đặc điểm về bộ máy quản lý có ảnh hưởng đến công tác quản lý tài sản cố định

1.2.1.1. Quy chế quản lý tài chính

1.2.1.2. Theo dõi, quản lý TSCĐ


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

2.1. Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến biến động tăng giảm TSCĐ

2.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng

2.1.2. Tài khoản sử dụng

2.1.3. Quy trình kế toán nghiệp vụ liên quan đến biến động TSCĐ

2.1.3.1. Quy trình chung

2.1.3.2. TSCĐ tăng do mua sắm mới

2.1.3.3. TSCĐ tăng do xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao

2.1.3.4. TSCĐ giảm do thanh lý nhượng bán

2.1.3.5. TSCĐ điều chuyển nội bộ

2.2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định

2.2.1. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

2.2.2. Chứng từ khấu hao tài sản cố định

2.2.3. Hạch toán chi tiết khấu hao tài sản cố định

2.2.4. Hạch toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định

2.3. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định

2.3.1. Thủ tục và chứng từ kế toán

2.3.2. Hạch toán chi tiết sửa chữa tài sản cố định

2.3.3. Hạch toán tổng hợp sửa chữa TSCĐ


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán TSCĐ tại công ty

3.1.1. Ưu điểm

3.1.1.1. Tổ chức bộ máy và công tác kế toán nói chung

3.1.1.2. Tổ chức công tác kế toán TSCĐ

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn sẽ giúp ích cho bạn.