Đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần in Diên Hồng


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM


1.1 Khái quát chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

1.1.1 Hạch toán thành phẩm

1.1.1.1 Khái niệm thành phẩm

1.1.1.2 Nội dung hạch toán thành phẩm

1.1.2 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm

1.1.2.1 Khái niệm tiêu thụ thành phẩm

1.1.2.2 Nội dung hạch toán tiêu thụ sản phẩm

1.2 Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp sản xuất

1.2.1 Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm

1.2.2 Hạch toán chiết khấu thanh toán và các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.3 Hạch toán giá vốn hàng bán

1.2.4 Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

1.2.5 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm

1.3 Tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm theo các hình thức sổ kế toán

1.3.1 Hình thức Nhật ký - Sổ cái

1.3.2 Hình thức Nhật ký chung

1.3.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ

1.3.4 Hình thức Nhật ký - Chứng từ

1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính


PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG

2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần in Diên Hồng

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triên

2.1.2. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần in Diên Hồng

2.1.3. Nhiệm vu cua công ty

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.5 Đặc điểm quy trình công nghệ

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần in Diên Hồng

2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán

2.2.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty

2.2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng

2.2.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán

2.2.2.5.Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán

2.3. Thực Trạng Tổ Chức Hạch Toán Tiêu Thụ Thành PhẩmVà Xác Định kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty cổ phần in Diên Hồng

2.3.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần in Diên Hồng

2.3.1.1. Thị trường và các phương thức tiêu thụ thành phẩm

2.3.1.2. Giá cả và phương thức thanh toán

2.3.1.3. Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm

2.3.1.4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm


PHẦN 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG

3.1. Đánh giá khái quát hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần in Diên Hồng

3.1.1. Ưu điểm

3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán

3.1.1.2. Về chứng từ sổ sách

3.1.1.3. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

3.1.2. Một số hạn chế

3.1.2.1. Về chứng từ sổ sách

3.1.2.2. Về hệ thống tài khoản

3.1.2.3. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn đẩy mạnh công tác tiêu thụ thành phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

3.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm

3.2.2. Giảm giá thành sản phẩm sản xuất ra

3.2.3. Hoàn thiện tổ chức tốt công tác bán hàng

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần in Diên Hồng

3.3.1. Đối với chứng từ, sổ sách

3.3.2. Về hệ thống tài khoản

3.3.3. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

3.3.3.1. Về hạch toán doanh thu và giá vốn

3.3.3.2. Về hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

3.3.3.3. Về hạch toán các khoản phải thu khách hàng

3.3.3.4. Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

3.3.3.5. Về việc xác định kết quả tiêu thụ

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần in Diên Hồ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần in Diên Hồ sẽ giúp ích cho bạn.