Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CÔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VĨNH PHÚC


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Chức năng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

1.4. Thực tế tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2.Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc


PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VĨNH PHÚC

2.1. Đặc điểm và vấn đề quản lý lao động – tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

2.1.1.Số lượng lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

2.1.2. Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

2.1.3. Nội dung quỹ lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

2.2. Hạch toán số lượng lao động, kết quả lao động và thời gian lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

2.2.1- Hạch toán số lượng lao động

2.2.2- Hạch toán kết quả lao động

2.2.3- Hạch toán sử dụng thời gian lao động

2.3. Kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

2.3.1Kế toán chi tiết tiền lương

2.3.2 Kế toán tổng hợp

2.4. Kế toán các khoản trích theo lương

2.4.1. Kế toán chi tiết các khoản trích theo lương

2.4.2. Kế toán tổng hợpPHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VĨNH PHÚC


3.1. Đánh giá chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kết toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà Vĩnh Phúc

3.4. Điều kiện thực hiện

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nhà sẽ giúp ích cho bạn.