Đề tài: Thực trạng, nhận xét và kiến nghị về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phẩn công nghiệp thương mại Sông Đà


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà

1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức sản xuất của công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà

1.2.1 Ngành nghề kinh doanh, chức năng và nhiệm vụ sản xuất

1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

1.4 Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây


PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.1.1 Nhiệm vụ chức năng của bộ máy kế toán

2.1.2 Cơ cấu bộ máy kế toán

2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán của công ty

2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

2.2.2 Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ tại công ty

2.2.3 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty

2.3 Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán chủ yếu tại công ty

2.3.1 Tổ chức kế toán phần hành tiền mặt

2.3.2 Tổ chức kế toán phần hành tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3.3 Tổ chức kế toán phần hành hàng tồn kho

2.4 Đặc điểm tổ chức kế toán về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.4.1 Đặc điểm và trình tự kế toàn về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thành phẩm

2.4.2 Tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất bao bì tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà

2.4.3 Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tình giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại sông Đà


CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN

3.1 Ưu nhược điểm của hệ thống kế toán

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2 Một số ý kiến đề xuất

3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán

3.2.2 Kiến nghị về tài khoản

3.2.3 Kiến nghị về hệ thống sổ kế toán

3.3.4 Kiến nghị khác

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng, nhận xét và kiến nghị về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phẩn công n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng, nhận xét và kiến nghị về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phẩn công n sẽ giúp ích cho bạn.