Đề tài: KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y CẦN THƠ


Luận văn dài 71 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y CẦN THƠ
3.1 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY
3.2 PHÂN TÍCH SƠ BỘ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TRONG 3 NĂM 2005-2007
CHƯƠNG 4. CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM THỰC TẾ TẠI CÔNG TY
4.1 QUY TRÌNH TÍNH GIÁ THÀNH VÀ SẢN XUÁT SẢN PHẨM
4.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
4.3 PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
5.1 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Kế toán và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú sẽ giúp ích cho bạn.