Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Lệ Bình


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH


I. Khái niệm thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng

1. Khái niệm thành phẩm

2. Bán hàng và cung cấp dịch vụ

II. Tính giá thành phẩm

1.Nguyên tắc hạch toán thành phẩm

2.Chứng từ hạch toán

III. Khái niệm doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, nguyên tắc xác định doanh thu và kết quả bán hàng

1. Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu

2. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu

3. Các phương thức bán hàng và thanh toán

3.1. Phương thức bán

3.2. Các phương thức thanh toán

4. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

5. Kế toán chi tiết thành phẩm

5.1, Chứng từ kế toán sử dụng

5.2, Trình tự và thủ tục nhập, xuất kho thành phẩm

5.3, Kế toán chi tiết thành phẩm

6. Kế toán tổng hợp thành phẩm

6.1. Tài khoản sử dụng

6.2 Trình tự kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

7.1. Các tài khoản kế toán sử dụng

7.2. Kế toán tổng hợp bán hàng theo các phương thức bán hàng

7.3. Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và xuất khẩu

7.4 Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

8. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

8.1. Kế toán chi phí bán hàng

8.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

9. Kế toán xác định kết quả bán hàng

9.1. Tài khoản sử dụng: TK911 – Xác định kết quả kinh doanh

9.2. Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LỆ BÌNH

A. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỆ BÌNH


I. Đặc điểm kinh doanh, tổ chức SXKD ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sản phẩm

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty

2.1. Chức năng

2.2. Nhiệm vụ

3. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh tại Công ty

4. Kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây

II. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty

2. Tổ chức bộ máy kế toán

3. Chế độ kế toán

4.Tình hình sử dụng máy vi tính trong kế toán tại công ty TNHH Lệ Bình

B.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LỆ BÌNH

I. Đối tượng hạch toán

1. Chi phí bán hàng

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Giá vốn hàng bán

4. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

5. Các khoản giảm trừ doanh thu

6. Xác định kết quả kinh doanh

II. Chứng từ và tài khoản sử dụng

1. Phương thức bán hàng và tài khoản sử dụng

1.1 Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán

1.2. Tài khoản sử dụng

2. Chính sách giá cả, phương thức thanh toán và phương pháp tính giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Lệ Bình

3. Thực trạng hạch toán bán hàng tại công ty TNHH Lệ Bình

3.1.Các chứng từ sử dụng và các qui định chung được tuân thủ khi bán hàng tại Công ty

3.3Qui trình hạch toán nghiệp vụ bán buôn tại Công ty Lệ Bình

3.4. Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá tại công ty Lệ Bình

3.5. Hạch toán chi phí bán hàng

3.6. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

3.7. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

3.8. Hạch toán kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Lệ Bình


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LỆ BÌNH

I. Đánh giá về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Lệ Bình

1. Những ưu điểm

2. Những tồn tại cần khắc phục

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty TNHH Lệ Bình

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và kết qủa bán hàng tại công ty TNHH Lệ Bình

2. Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty TNHH Lệ Bình

2.1.Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán

2.2.Hoàn thiện phương pháp tính giá hàng xuất kho

2.3.Hoàn thiện hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2.4.Hoàn thiện hạch toán chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại

2.5.Hoàn thiện việc phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

2.6.Một số kiến nghị khác

LỜI KẾT


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Lệ Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Lệ Bình sẽ giúp ích cho bạn.