Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Điện tử Sao Mai


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI


1.1 .ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI

1.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI

1.2.1. Chế độ tiền lương

1.2.2. Hình thức trả lương

1.3. CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP, NỘP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TRÍCH LẬP THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI

1.3.1. Quỹ tiền lương

1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội

1.3.3. Quỹ Bảo Hiểm Y Tế

1.3.4. Kinh phí công đoàn

1.3.5. Bảo hiểm thất nghiệp

1.4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI

2.1. KẾ TOÁN LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI

2.1.1. Chứng từ sử dụng

2.1.2. Phương pháp tính lương

2.1.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

2.1.4. Quy trình kế toán

2.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỦ SAO MAI

2.2.1. Chứng từ sử dụng

2.2.2. Tài khoản sử dụng

2.2.3. Quy trình kế toán


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

3.1.1 - Ưu điểm

3.1.2-Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2.CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỦ SAO MAI

3.2.1- Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương

3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết

3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp

3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Điện tử Sao Mai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Điện tử Sao Mai sẽ giúp ích cho bạn.