Đề tài: Hoàn thiện kế toán thanh toán công nợ tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI


1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

1.2. ĐẶC ĐIỂM THANH TOÁN CÔNG NỢ CỦA CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

1.2.1. Đặc điểm thanh toán với người bán

1.2.2. Đặc điểm thanh toán với người mua

1.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THANH TOÁN CÔNG NỢ CỦA CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

2.1. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NHÀ CUNG CẤP

2.1.1. Thủ tục chứng từ

2.1.2. Tài khoản sử dụng

2.1.3. Kế toán chi tiết thanh toán với người bán tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

2.1.4. Kế toán tổng hợp thanh toán với người bán tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA

2.2.1. Thủ tục chứng từ

2.2.2. Tài khoản sử dụng

2.2.3. Kế toán chi tiết thanh toán với người mua tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

2.2.4. Kế toán tổng hợp thanh toán với người mua tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

3.1.1- Ưu điểm

3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

3.1.1.2. Về tổ chức kinh doanh

3.1.1.3. Về tổ chức bộ máy kế toán

3.1.2- Nhược điểm

3.1.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán

3.1.2.2. Về tài khoản sử dụng

3.1.2.3. Về việc áp dụng phần mềm kế toán

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

3.2.1- Về công tác quản lý thanh toán

3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4. Về áp dụng phần mềm kế toán

3.2.5. Điều kiện thực hiện

3.2.5.1. Về phía Nhà nước

3.2.5.2. Về phía Công ty


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán thanh toán công nợ tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán thanh toán công nợ tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sẽ giúp ích cho bạn.