Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh - Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÌNH MINH - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN RAU QUẢ BÌNH MINH


1.1.Đặc điểm sản phẩm của Công ty

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÌNH MINH - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN RAU QUẢ BÌNH MINH

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh

2.1.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1.Nội dung

2.1.1.2.Tài khoản sử dụng

2.1.1.3.Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4.Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1.Nội dung

2.1.2.2.Tài khoản sử dụng

2.1.2.3.Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4.Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.3.1. Nội dung

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm của Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh

2.2.2. Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÌNH MINH - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN RAU QUẢ BÌNH MINH

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

Về tổ chức bộ máy quản lý

Về bộ máy kế toán

Về việc vận dụng chế độ chứng từ, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán

Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

3.1.2. Nhược điểm

Về phương pháp tính giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho

Về hạch toán công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất

Về tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.

Về việc theo dõi BHXH, BHYT

Về việc vận dụng kế toán quản tị chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm trong công tác kế toán tập hộp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh

Về phương pháp tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho

Về tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất

Về hạch toán chi phí công cụ dụng cụ

Về việc theo dõi BHXH, BHYT

Tăng cường ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin vào công tác quản lý

Về việc xây dựng mô hình kế toán quản trị


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn sẽ giúp ích cho bạn.