Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí Quang Trung


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1-TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG


1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cơ khí Quang Trung

1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh,tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh

1.3.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

1.3.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

1.3.3.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cơ khí Quang Trung

1.4.Hình thức kế toán


PHẦN 2-THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG

2.1.Những thuận lợi,khó khăn của công ty

2.2.Đặc điểm tình hình quản lý NVL ở công ty Cơ khí Quang Trung

2.3.Phân loại và đánh giá nguyên liệu-vật liệu tại công ty

2.3.1.Phân loại

2.3.2.Đánh giá

2.4.Kế toán chi tiết NVL tại công ty cơ khí Quang Trung

2.4.1.Chứng từ và thủ tục Nhập-Xuất kho NVL

2.4.1.1.Chứng từ và thủ tục Nhập

2.4.1.2.Chứng từ và thủ tục Xuất

2.4.2.Tổ chức kế toán chi tiết Nguyên liệu – Vật liệu

2.5.Kế toán tổng hợp nguyên liệu,vật liệu tại công ty

2.5.1.Tài khoản sử dụng

2.5.2.Sổ sách sử dụng

2.5.3.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

2.5.3.1. Trình tự nghiệp vụ Nhập kho

2.5.3.2. Trình tự nghiệp vụ Xuất nguyên vật liệu

2.6.Kế toán kết quả kiểm kê tại công ty cơ khí Quang TrungPHẦN 3-HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG


3.1.Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty

3.1.1.Những ưu điểm và kết quả đạt được

3.1.2.Những hạn chế

3.2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cơ khí Quang Trung

3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu

3.2.2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cơ khí Quang Trung

3.2.2.1.Đối với công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí Quang Trung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí Quang Trung sẽ giúp ích cho bạn.