Đề tài: Hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH An ninh mạng BKAV


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CTY TNHH AN NINH MẠNG BKAV


1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

1.2. ĐẶC ĐIỂM TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

1.2.1.Đặc điểm TSCĐ tại Cty TNHH An ninh mạng BKAV

1.2.2.Quản lý TSCĐ tại Cty TNHH An ninh mạng BKAV

1.2.3.Nhiệm vụ hạch toán TSCĐ tại Cty TNHH An ninh mạng BKAV

1.3.TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM VÀ SỬA CHỮA TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

1.3.1.Tăng TSCĐ

1.3.2.Giảm TSCĐ

1.3.3. Sửa chữa TSCĐ

1.5.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

1.6. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

1.6.1. Các chính sách kế toán chung

1.6.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

1.6.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

1.6.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TSCĐ VÀ PHÂN LOẠI TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

2.1.1. Khái niệm, tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ

2.1.2.Phân loại và tính giá TSCĐ tại Công ty TNHH an ninh mạng BKAV

2.2. TÍNH GIÁ TSCĐ TẠI CTY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

2.2.1.Nguyên giá tài sản cố định

2.2.2.Giá trị hao mòn của tài sản cố định

2.3. HẠCH TOÁN CHI TIẾT TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

2.3.1. Chứng từ hạch toán TSCĐ tại Công ty TNHH an ninh mạng Bkav

2.3.2.Tài khoản sử dụng

2.3.3.Phương pháp hạch toán tình hình biến động tài sản cố định

2.4.HẠCH TOÁN CHI TIẾT KHẤU HAO TSCĐ TẠI CTY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

2.4.1.Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

2.4.2.Chứng từ khấu hao tài sản cố định

2.5. HẠCH TOÁN CHI TIẾT SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

2.6. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM VÀ KHẤU HAO TSCĐ TẠI CTY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

2.6.1. Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ tại Cty TNHH An ninh mạng BKAV

2.6.2. Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ tại Cty TNHH An ninh mạng BKAV

2.6.3. Hạch toán tổng hợp sửa chữa lớn TSCĐ tại Cty TNHH An ninh mạng BKAV

2.6.4. Sổ tổng hợp sử dụng trong hạch toán TSCĐ


CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

3.2.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CTY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.3.PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CTY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

3.4.ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CTY TNHH AN NINH MẠNG BKAV

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH An ninh mạng BKAV
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH An ninh mạng BKAV sẽ giúp ích cho bạn.