Đề tài: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của Nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất

1.1.1. Khái niệm NVL

1.1.2. Đặc điểm của NVL

1.1.3. Vai trò của NVL

1.2. Phân loại nguyên vật liệu

1.3. Tính giá nguyên vật liệu

1.3.1. Tính giá NVL nhập kho

1.3.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho

1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu

1.4.1. Yêu cầu quản lý NVL trong các DN sản xuất

1.4.2. Nhiệm vụ hạch toán NVL


PHẦN II: HẠCH TOÁN KÊ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO CHUẨN MỰC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

2.1. Kế toán chi tiết NVL

2.1.1. Phương pháp thẻ song song

2.1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

2.1.3. Phương pháp sổ số dư

2.2. Kế toán tổng hợp tình hình luân chuyển NVL

2.2.1. Các phương pháp kế toán tổng hợp về NVL

2.2.1.1. Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)

2.2.1.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)

2.3. Kế toán tổng hợp về nguyên vật liệu theo phương pháp KKTX

2.3.1. Tài khoản sử dụng

2.3.2. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu

2.3.2.1. Hạch toán nghiệp vụ nhập kho NVL

2.3.2.2. Hạch toán nghiệp vụ xuất kho NVL

2.3.2.3. Kế toán kết quả kiểm kê kho NVL

2.4. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK

2.4.1. Tài khoản sử dụng

2.4.2. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu

2.5. Hạch toán các nghiệp vụ dự phòng giảm giá NVL


PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

3.1. Thực trạng về công tác kế toán NVL trong các doanh nghiệp hiện nay

3.1.1. Về chế độ kế toán

3.1.2. Tồn tại

3.1.2.1. Hệ thống kế toán doanh nghiệp chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp và phân tích kịp thời, chính xác thông tin cho điều hành ra quyết định quản lý

3.1.2.2. Khó khăn trong công tác thuế tại doanh nghiệp

3.1.2.3. Sự khác nhau trong công việc xác định giá vốn hàng bán và trị gía hàng tồn kho cuối kỳ theo các phương pháp tính giá khác nhau liên quan tới việc thay đổi giá phí mua vào của các mặt hàng

3.1.2.4. Hạn chế trong lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL trong DN sản xuất

3.2.1. Củng cố quản lý nguyên vật liệu về số lượng tai doanh nghiệp

3.2.2. Về xác định giá trị thực tế NVL nhập kho

3.2.3 . Lựa chọn phương pháp tính giá NVL xuất kho thích hợp và lập bảng phân bổ NVL

3.2.4. Nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho đã lựa chọn

3.2.5. Về việc trích lập và hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3.3. Điều kiện thực hiện

3.3.1. Về phía các cơ quan quản lý Nhà Nước

3.3.2. Về phía các doanh nghiệp


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.