Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Nhất Giang


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÍ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP NHẤT GIANG


1. Đặc điểm, tình hình chung của Doanh nghiệp Tư Nhân Thương Mại Nhất Giang

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân thương mại Nhất Giang

1.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Nhất Giang

2. Đặc điểm kinh doanh và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Nhất Giang

3. Đặc điểm công tác kế toán tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Nhất Giang

3.1. Hình thức kế toán

3.2. Tổ chức bộ máy kế toán

3.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Doanh Nghiệp

3.4. Tình hình sử dụng máy tính trong Doanh nghiệp


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG MẠI NHẤT GIANG

I. Đặc điểm và vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

1. Đặc điểm của kế toán bán hàng

2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp kinh doanh thương mại

II. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Nhất Giang

1. Chứng từ kế toán sử dụng hạch toán hàng hoá bao gồm

2. Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại

2.1. Xác định giá vốn hàng bán

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Nhất Giang

3. Kế toán doanh thu bán hàng

3.1. Xác định doanh thu bán hàng

3.2. Kế toán doanh thu bán hàng

4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và triết khấu thanh toán

5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp

6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Nhất Giang

6.1. Xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp

6.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NHẤT GIANG

1. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Nhất Giang

1.1. Ưu điểm

1.2. Tồn tại chủ yếu

2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Nhất Giang

2.1. Lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

2.2. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng

2.3. Lập dự phòng phải thu khó đòi

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2.5. Tin học hoá công tác kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Nhấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Nhấ sẽ giúp ích cho bạn.