Đề tài: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Thanh Sơn


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP


1.1. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

1.1.1. Bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1.1.1. Bản chất của chi phí sản xuất

1.1.1.2. Bản chất của giá thành sản phẩm

1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

1.3.1.1. Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

1.3.1.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

1.2.1. Ph ân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.2.1.1.Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

1.2.1.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp

1.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm

1.2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm

1.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm

1.2.3.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

1.2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.2.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.2.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

1.2.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công

1.2.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

1.2.5. Kế toán đánh giá sản phẩm dở trong doanh nghiệp xây lắp

1.2.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.2.7. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ THANH SƠN


2.1. Đặc điểm chung về Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Thanh Sơn

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh và đặc điểm quy trình công nghệ

2.1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

2.1.2.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh

2.1.4. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán

2.1.4.2. Đ ặc điểm về hình thức kế toán

2.1.4.3. Các đặc điểm chung khác trong công tác kế toán

2.2. Thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phẩn thương mại & đầu tư Thanh Sơn

2.2.1. Thực trạng về phân loại chi phí sản xuất và phân loại giá thành tại công ty

2.2.1.1. Thực trạng về phân loại chi phí sản xuất

2.2.1.2. Thực trạng về phân loại giá thành

2.2.2. Thực trạng về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

2.2.2.1. Thực trạng về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2.2.2.2. Thực trạng về đối tượng tính giá thành

2.2.3. Thực trang về phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành

2.2.3.1. Thực trạng về phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

2.2.3.2. Thực trạng về phương pháp tính giá thành

2.2.4. Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty CP TM & ĐT Thanh Sơn

2.2.4.1. Thực trạng về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.4.2. Thực trạng về kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.4.3. Thực trạng về kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.2.4.4. Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất chung

2.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang

2.2.6. Thực trạng về kế toán tổng hợp về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ THANH SƠN

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Thanh Sơn

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.2 Những hạn chế

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

3.2.1. Sự cần thiết và yêu cầu phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.