Đề tài: Thực trạng tổ chức kế toán trong 1 kỳ của doanh nghiệp Công ty TNHH Vũ Dương


Lời nói đầu. 1
Phần I: Thực trạng tổ chức kế toán trong 1 kỳ của doanh nghiệp . 2
Phần II: Các nghiệp vụ chuyên môn. 11
I: Tài sản cố định. 11
II. Nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ. 24
III: Hạch toán lao động tiền lương. 39
IV: Chi phí sản xuất và tính giá thành. 51
V: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 64
VI: Kế toán vốn bằng tiền – tiền vay. 77
VII: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán. 85
VIII: Kế toán nghiệp vụ hoạt động tài chính và bất thường. 97
IX: Kế toán tổng hợp và chi tiết các nguồn vốn. 100
X: Công tác kế toán và quyết toán. 103
XI: Báo cáo tài chính. 106
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Vũ Dương 111
Kết luận. 113


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán trong 1 kỳ của doanh nghiệp Công ty TNHH Vũ Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán trong 1 kỳ của doanh nghiệp Công ty TNHH Vũ Dương sẽ giúp ích cho bạn.