Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh


Luận văn dài 87 trang:
Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tạo được chỗ đứng và đảm bảo mục tiêu phát triển cần phải có tiềm lực về tài chính, sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo được uy tín với khách hàng.
Một trong những điều kiện quan trọng khẳng định vị trí tài chính của doanh nghiệp là tài sản cố định. Tài sản cố định là một bộ phận của tư liệu lao động, là cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Tài sản cố định thể hiện tiềm lực về vốn cố định và chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản.
Bên cạnh đó, tài sản cố định còn biểu hiện năng lực sản xuất, quyết định số lượng, chất lượng sản phẩm, là nhân tố quan trọng trong kế hoạch giá thành, tạo ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Chính vì thế, việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định là yêu cầu cần thiết và công tác tổ chức kế toán tài sản cố định đóng vai trò thiết yếu. Kế toán tài sản cố định cung cấp thông tin, độ chính xác về tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định, là cơ sở để các nhà quản lý nắm bắt được khả năng tài chính, khả năng sản xuất thực sự của doanh nghiệp, từ đó ra quyết định và xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp mình.
Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh với ngành nghề chính là vận tải hành khách bằng ôtô, là đơn vị có quy mô và giá trị tài sản cố định tương đối lớn. Vì vậy, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định là chiến lược dài hạn của Công ty nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu thị trường, đảm bảo cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
MỤC LỤCTrang

MỞ ĐẦU
1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
3
1.1.
Đặc điểm của tài sản cố định và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
3
1.1.1.
Bản chất của tài sản cố định
3
1.1.2.
Đặc điểm tài sản cố định
4
1.1.3.
Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định
4
1.2.
Phân loại tài sản cố định
4
1.2.1.
Căn cứ vào hình thái vật chất
4
1.2.2.
Căn cứ vào quyền sở hữu tài sản
5
1.2.3.
Căn cứ vào mục đích sử dụng
7
1.3.
Tính giá tài sản cố định
7
1.3.1.
Nguyên giá tài sản cố định
7
1.3.2.
Giá trị còn lại
9
1.4.
Kế toán chi tiết tài sản cố định
9
1.4.1.
Chứng từ
9
1.4.2.
Sổ sách sử dụng
10
1.5.
Kế toán tổng hợp tài sản cố định trong doanh nghiệp
10
1.5.1.
Kế toán tăng giảm tài sản cố định trong doanh nghiệp
10
1.5.2.
Kế toán khấu hao tài sản cố định
21
1.5.3.
Kế toán sửa chữa tài sản cố định
26
1.6.
Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán tài sản cố định
28
1.6.1.
Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chung
28
1.6.2.
Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký - Sổ cái
29
1.6.3.
Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ
30
1.6.4.
Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký - Chứng từ
31

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH QUẢNG NINH
32
2.1.
Giới thiệu chung về Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
32
2.1.1.
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
32
2.1.2.
Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
33
2.1.3.
Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
34
2.1.4.
Thực tế công tác kế toán tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
37
2.2.
Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
41
2.2.1.
Đặc điểm công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
41
2.2.2.
Kế toán nghiệp vụ biến động tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
48
2.2.3.
Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình
59
2.2.4.
Kế toán sửa chữa tài sản cố định hữu hình
63

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH QUẢNG NINH
71
3.1.
Đánh giá chung về công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
71
3.1.1.
Những ưu điểm
71
3.1.2.
Những tồn tại
73
3.2.
Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
75
3.3.
Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
77
3.4.
Điều kiện thực hiện
83
3.4.1.
Về phía Nhà nước
83
3.4.2.
Về phía Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
84

KẾT LUẬN
85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
87


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.