Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Các hệ thống viễn thông VNPT- FUJITSU


Luận văn dài 84 trang:

LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: Cơ sở lý luận của kế toỏn tiờu thụ và xỏc định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại.
1.1. Vai trò và ý nghĩa của quản lý và hạch toán tiêu thụ thành phẩm.
1.1.1. Các khái niệm về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.2.Tiờu thụ, ý nghĩa của tiờu thụ và xỏc định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
1.1.3. Sự cần thiết phải hạch toán xác định kết quả tiêu thụ
1.1.4.Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.5.Kế toán chi tiết tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh.
1.2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thương mại.
1.2.1. Tài khoản sử dụng.
1.2.2.Các phương pháp tính giá vốn của hàng tiêu thụ
1.2.2.1. Phương pháp tính theo giá bình quân
1.2.2.2. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.2.2.3. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.2.2.4. Phương pháp tính giá trực tiếp (hay giá thực tế đích danh)
1.2.2.5. Phương pháp giá hạch toán
1.2.3. Hạch toán giá vốn hàng bán
1.2.3.1. Hạch toán gia vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.2.3.2.Hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
1.2.4. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm và kế toán tiêu thụ sản phẩm
1.2.4.1. Phương thức tiêu thụ trực tiếp
1.2.4.2. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng.
1.2.4.3Phương thức bán hàng đại lý ký gửi.
1.2.4.4. Phương thức bán hàng trả góp.
1.2.4.5. Tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng.
1.2.4.6. Tiêu thụ nội bộ
1.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh
1.3.1Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:

1.3.3.Kế toán chi phí tài chính, doanh thu tài chính.
1.3.3.1.Chi phí tài chính
1.3.3.2.Doanh thu tài chính
1.3.4. Kế toán kết quả doanh thu hoạt động khác, chi phí khác
1.3.4.1. Doanh thu các hoạt động khác
1.3.4.2.Chi phi về các hoạt động khác
1.3.5.Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.4. Các hình thức sổ kế toán.
1.4.1. Khái niệm hình thức tổ chức sổ kế toán
1.4.2. Các hình thức ghi sổ kế toán.
1.4.2.1. Hình thức “ Nhật ký- Sổ cái ”
1.4.2.2. Hình thức “ Chứng từ- Ghi sổ ”
1.4.2.3. Hình thức “ Nhật ký- Chứng từ ”
1.4.2.4. Hình thức “ Nhật ký chung ”
Phần 2 .Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Các hệ thống viễn thông vnpt-fujitsu (vft).
2.1. Đặc điểm chung về Công ty VFT.
2.2. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty
2.3. Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty VFT
2.3.1.Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá và tình hình quản lý tiêu thụ tại Công ty VFT
2.3.2. Các ph­ương thức tiêu thụ hàng hoá tại Công ty VFT
2.3.3. phư­ơng thức tính giá vốn của hàng hoá tiêu thụ
2.4. Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty VFT
2.4.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
2.4.1. Kế toán giá vốn
2.4.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
2.4.4. Kế toán quá trình xác định kết quả kinh doanh
Phần 3:Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Các hệ thống Viễn thông VNPT-FUJITSU (VFT).
3.1. Nhận xét chung về kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá.
3.1.1. Những ưu điểm.
3.1.2. Những tồn tại, hạn chế
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá.
1. Phân tích tình hình LN của doanh nghiệp.
2. Phân tích các tỷ suất (hay cơ cấu) tài chính.
3. Phân tích khả năng thanh toán nợ NH và DH của doanh nghiệp.
4. Phân tích khả năng thanh toán các khoản phải thu.
5. Phân tích tốc độ chu chuyển vốn hàng hoá của doanh nghiệp.
6. Phân tích mức độ sinh lời của hoạt động kinh doanh.
3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH FUJITSU.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Các hệ thống vi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Các hệ thống vi sẽ giúp ích cho bạn.