Đề tài: Kế toán tính giá thành công trình Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công trình văn hóa và đô thị - Thực trạng và giải pháp


Luận văn dài 61 trang:
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Qua việc nghiên cứu và phân tích kế toán giá thành tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công trình văn hóa và đô thị, đề tài nêu lên được một số thực trạng tồn tại vẫn còn áp dụng trong những phần hành của công tác kế toán, giúp doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn và từ đó có những giải pháp cụ thể trong công tác kế toán cũng như trong công tác quản lý doanh nghiệp được khoa học, hợp lý và hoàn thiện hơn. Hoàn thiện doanh nghiệp tức là hoàn thiện và nâng cao chất lượng nhân viên kế toán giúp kế toán thực hiện tốt chức năng vốn có của mình, từ đó sẽ nâng cao tính chính xác của số liệu kế toán giúp các nhà quản trị nhận thức đúng đắn tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để có thể đưa ra những điều chỉnh kịp thời phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp và những biến động của môi trường kinh doanh.
MỤC LỤC

Nội dung
Trang
I: Lời mở đầu .
II: Nội dung các chương .
Chương I: Tổng quan nghiên cứu về kế tóa tính giá thành công trình trong doanh nghiệp xây lắp
1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu kế toán giá thành công trình trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Vĩnh Phúc tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa và đô thị- Thực trạng và giải pháp .
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Kết cấu luận văn
Chương II: Lý luận cơ bản về kế toán tính giá thành công trình trong doanh nghiệp xây lắp .
2.1. Một số định nghĩa và khái niệm của vấn đề nghiên cứu
2.2. Một số lý thuyết của kế toán tính giá thành .
2.2.1. Vai trò kế toán tính giá thành tại doanh nghiệp
2.2.2. Đối tượng nghiên cứu kế toán giá thành .
2 3.Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu về kế toán tính giá thành của những công trình nghiên cứu năm trước
2.3.1. Một số loại giá thành sản phẩm xây lắp
2.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang .
2.3.3. Đối tượng tính giá thành
2.3.4. Phương pháp tính giá
2.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí tính giá thành
2.4. Nội dung về kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp .
Chương III: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kế toán giá thành Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Vĩnh Phúc tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa và đô thị .
3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu về kế toán tính giá thành
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu .
3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu .
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp XL
3.2.1. Đánh giá tổng quan về kế toán tính giá thành sản phẩm XL trong doanh nghiệp xây lắp
3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác kế toán tính giá thành
3.2.2.1. Nhân tố vĩ mô
3.2.2.2. Nhân tố vi mô
3.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm và kết quả tổng hợp đánh giá của các chuyên gia về kế toán tính giá thành
3.3.1. Kết quả điều tra trắc nghiệm
3.3.2. Kết quả đánh giá của các chuyên gia
3.4. Thực trạng kế toán tính giá thành tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa và đô thị
3.4.1. Thực trạng kế toán tại doanh nghiệp
3.4.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp
3.4.1.2. Chính sách kế toán tại doanh nghiệp .
3.4.2. Thực trạng quy trình kế toán tính giá thành tại doanh nghiệp
3.4.2.1. Quy trình kế toán tập hợp chứng từ tại doanh nghiệp
3.4.2.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang .
3.4.2.3. Kế toán tính giá thành công trình Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Vĩnh phúc .

Chương IV: Các kết luận và đề xuất hoàn thiện kế toán tính giá thành công trình Trng tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Vĩnh Phúc
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu
4.1.1. Đánh giá thực trạng kế toán .
4.1.1.1. Thành công
4.1.1.2. Tồn tại
4.1.2. Phát hiện qua nghiên cứu .
4.2. Dự bao triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề nghiên cứu
4.3. Các đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tính giá thành tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa và đô thị
III: Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tính giá thành công trình Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Vĩnh Phúc tại Công ty cổ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tính giá thành công trình Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Vĩnh Phúc tại Công ty cổ sẽ giúp ích cho bạn.