Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Công ty Rau Quả Nông Sản Cao Phong


PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN CAO PHONG.
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
1.1. Quá trình hình thành.
1.2. Quá trình phát triển.
1.2.1. Khó khăn:
1.2.2. Thuận lợi.
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.
III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.
1. Bộ máy kế toán gồm có:
2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.
3. Hình thức kế toán được áp dụng tại công ty.

PHẦN II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN CAO PHONG

I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1. Các khái niệm.
1.1. Khái niệm tiền lương.
1.2. Ý nghĩa của tiền lương.
1.3. Khái niệm và nội dung các khoản trích theo lương.
2. Các chế độ về tiền lương trích lập và sử dụng BHXH, BHYT, KPCĐ, tiền ăn giữ ca của nhà nước quy định.
2.1. Chế độ của nhà nước quy định về tiền lương.
2.2. Chế độ nhà nước quy định vể các khoản tính trích theo tiền lương.

2.3. Chế độ tiền ăn giữa ca.
2.4. Chế độ tiền thưởng quy định.
3. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
4. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương.
4.1. Chứng từ lao động tiền lương.
4.2. Tính lương và trợ cấp BHXH.
5. Kế toán tổng hợp tiền lương.
6. Các hình thức trả lương.
6.1. Hình thức trả lương theo thời gian lao động.
6.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm.
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1. Công tác tổ chức quản lý lao động tại công ty.
2. Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp.
3. Hạch toán lao động và tính lương trợ cấp BHXH.
3.1. Hạch toán lao động.
3.2. Trình tự tiền lương, BHXH phải trả và tổng hợp số liệu.
3.3. Kế toán các khoản trích theo lương.
PHẦN III
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY.
I. NHẬN XÉT CHUNG.
1. Ưu điểm:
2. Nhược điểm:
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY.

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Công ty Rau Quả Nông Sản Cao Phong
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Công ty Rau Quả Nông Sản Cao Phong sẽ giúp ích cho bạn.