Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty TNHH Kim San


MỤC LỤC
Lời mở đầu:
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1.Chi phí sản xuất và hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1.Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.1.1.Khái niệm về chi phí sản xuất 3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.1.3.Sự vân động của chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 4
1.1.2.Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4
1.1.2.1.Khái niệm về giá thành sản phẩm 4
1.1.2.2.Các loại giá thành sản phẩm 4
1.1.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.4.Ý nghĩa và sự cần thiết phải tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 4
1.2. Nội dung tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2.1.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 5
1.2.1.2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm 5
1.2.1.3.Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2.1.4.Kỳ tính giá thành sản phẩm và đợn vị tính giá thành sản phẩm 5
1.2.2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 5
1.2.2.1.Hạch toán CPNVLTT 6
1.2.2.2 .Hạch toán CPNCTT 6
1.2.2.3.Hạch toán CPSXC 6
1.2.2.4.Hạch toán CPtrả trước 6
1.2.2.5.Hạch toán CPphải trả 6
1.2.2.6.Tập hợp CPSX 6
1.2.3.Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 6
1.2.3.1.Đánh giá sant phẩm dỏ dang theo CPNVLTT 6
1.2.3.2.Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 7
1.2.3.3.Đánh giá sant phẩm dỏ dang theo CPSX định mức 7
1.2.4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 7
1.2.4.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phâm bước 7
1.2.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩmloại trừ CPSXSP phụ 7
1.2.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng 7
1.2.4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số 7
1.2.4.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ 7
1.2.4.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức 7
1.2.4.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm giản đơn 7
1.3.Các hình thức ghi sổ kế toán 7
1.3.1.Khái niệm sổ kế toán 7
1.3.2. Điều kiện áp dụng sổ kế toán 7
1.3.3.Các sổ kế toán 8
1.3.3.1.Nhật ký -sổ cái 8
1.3.3.2.Nhật ký chung 8
1.3.3.3.Chứng từ nghi sổ 8
1.3.3.4.Nhật ký chứng từ 8
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP.
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 8
2.2. Chức năng và nhiệm vụ 12
2.3.Công tác tổ chức quản lý tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Kim San 13
2.3.1. Bộ máy kế toán của của công ty TNHH Kim San 13
2.3.2 .Công tác tổ chức sổ sách kế toán ở công ty 13
2.3.2. Tình hình thực tế và kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty 15
2.3.3.1.Đặc điểm chi phí sản xuất sản phẩm của công ty 15
2.3.3.2.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất của công ty 16
2.4. Tổ chức sản xuất quy trình quản lý sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Kim San 16
2.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của công ty 17
2.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 18
PHẦN II: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ.
I. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Kim San
2.1. Lý do chuyên đề. 20
2.2. Nội dung 20
2.2.1.Chứng từ sử dụng 21
2.2.2. Tài khoản sử dụng 21
2.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 32
2.3.1. Nội dung 32
2.3.1.2. Chứng từ sử dụng 33
2.3.1.3.Quy trình hạch toán 33
2.4.Hạch toán CPSXC 38
2.4.1.Nội dung 38
2.4.2.CPNVPX 39
2.4.3. Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ cho phân xưởng 40
2.4.4. Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định 40
2.4.5. Hạch toán chi phí khác bằng tiền 42
2.5. Tập hợp chi phí sản xuất và chế tạo sản phẩm 44
2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ở công ty TNHH Kim San 45
2.7. Thực trạng tổ chức công tác công tác hạch toán tính gias thành sản phẩm ở công ty TNHH Kim San 46
2.7.1.Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 46
2.7.2.Phương pháp hạch toán giá thành sản phẩm của công ty TNHH Kim San 46
2.8.Nhận xét đánh giá chung về thực trạng CPSXvà tính giá thành sản phẩm 49
2.8.1.Nhận xét bộ máy kế toán 49
2.8.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 50
2.8.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 50
2.8.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 50
2.9. Nhận xét cụ thể về tổ chức tạp hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 50
* NHẬN XÉT SVÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THẤNHNR PHẨM
TẠI CÔNG TY TNHH KIM SAN
3.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện 50
3.2.Phương hướng hoàn thiện 51
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty 51
3.3.1.Về tổ chức bộ máy 51
3.3.2.Tài khoản sử dụng 52
3.3.3.Sổ sách kế toán 53
3.3.4.Phương hướng phân bổ chi phí 54
3.3.4.1. Kế toán CPNVLTT 54
3.3.4.2.Phân loại CPSXC 54
3.3.5.Một số ý kiến khác 55
PHẦN III: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
KÝ TỰ VIẾT TẮTXem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty TNHH Kim San
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty TNHH Kim San sẽ giúp ích cho bạn.