Đề tài: Kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống Quốc Gia ADG


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUỐC GIA ADG


1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUÔC GIA ADG

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh

1.1.3. Đặc điểm hàng hóa thị trường tiêu thụ

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUỐC GIA ADG

1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUỐC GIA ADG

2.1. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUỐC GIA ADG

2.1.1. Các phương thức tiêu thụ và tài khoản sử dụng

2.1.1.1.Quy trình tiêu thụ hàng hóa

2.1.1.2. Phương thức tiêu thụ hàng hóa

2.1.1.3. Phương thức thanh toán

2.1.1.4. Tài khoản sử dụng

2.1.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa

2.1.2.1. Các phương thức trong kế toán tiêu thụ hàng hóa

2.1.2.2. Quy trình kế toán tiêu thụ hàng hóa

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUỐC GIA ADG

2.2.1. Công thức xác định kết quả tiêu thụ và tài khoản sử dụng

2.2.2. Kế toán kết quả tiêu thụ

2.2.2.1. Kế toán chi phí tiêu thụ

2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa


PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUỐC GIA ADG

3.1.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUỐC GIA ADG

3.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán

3.1.2. Về chế độ kế toán chung

3.1.3.Về hệ thống tài khoản kế toán

3.1.4.Về chứng từ kế toán

3.1.5. Về hình thức sổ sách kế toán và báo cáo kế toán

3.1.6. Về tin học hóa trong công tác kế toán

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUỐC GIA ADG

3.2.1. Hoàn thiện về bộ máy kế toán

3.2.2. Hoàn thiện về chế độ chung

3.2.3. Hoàn thiện về hệ thống tài khoản kế toán

3.2.4. Hoàn thiện về sổ sách kế toán

3.2.5. Hoàn thiện về tin học hoá trong công tác kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống Quốc Gia ADG
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống Quốc Gia ADG sẽ giúp ích cho bạn.