Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THĂNG LONG


1.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

1.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

1.2.1. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THĂNG LONG

2.1.Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

2.1.1. Đối tượng phương pháp và trình tự kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

2.1.2. Nội dung và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thiết kế kiến trúc xây dựngThăng Long

2.1.2.1. Kế toán chi phi nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.3. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và dánh giá sản phẩm dở dang tai Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thiết kế kiến trúc xây dưng Thăng Long

2.1.3.1. Tổng hợp chi phí sản xuất

2.1.3.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.2. Thực trạng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thiết kế kiến trúc xây dụng Thăng Long

2.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phầm tại Công ty

2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.2.3. Kế toán Chi phí sử dụng máy thi công

2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quí


PHẦN 3: HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THĂNG LONG

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thiết kiến trúc xây dựng Thăng Long

3.1.1. Điểm mạnh

3.1.2. Điểm yếu

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Thăng Long

3.2.1. Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3.2.2. Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp

3.2.3. Về kế toán phân bổ Máy thi công (tài sản cố định)

3.2.4. Về Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Kiến trúc sẽ giúp ích cho bạn.