Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu Công nghệ và Xây dựng Giao thông Á Châu


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG Á CHÂU


1.1. Đặc điểm Kinh Tế - Kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần và Nghiên cứu Công nghệ Giao thông Á Châu có ảnh hưởng đến kế toán và chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu Công nghệ Xây dựng Giao thông Á Châu

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu Công nghệ và Xây dựng Giao thông Á Châu

1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG Á CHÂU

2.1.Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nghiên cứu Công nghệ và Xây dựng Giao thông Á Châu

2.1.1.Đối tượng, phương pháp và trình tự kế toán chi phí sản xuất

2.1.2.2. Kế toán chi phí nhiên liệu

2.1.2.3. Kế toán chi phí mua ngoài

2.1.3. Tổng hợp chi phí sán phẩm

2.2. Thực trạng tính giá thành sản phẩm ở Công ty

2.2.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành

2.2.2. Kỳ tính giá thành

2.2.3.Phương pháp tính giá thành sản phẩm hoàn thành


PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG Á CHÂU

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

3.1.1. Về chức từ kế toán

3.1.2.Về chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng

3.1.3.Về việc tính giá thành

3.2. Một số giải pháp nhằm thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.2.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

3.2.2. Hệ thống sổ sách kế toán

3.2.3. Phân bổ công cụ dụng cụ có giá trị lớn

3.2.4. Tin học hoá toàn bộ nghiệp vụ kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu Công nghệ và Xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu Công nghệ và Xây sẽ giúp ích cho bạn.