Đề tài: Kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Quang Minh


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN QUANG MINH


1.1, Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Quang Minh có ảnh hưởng đến kế toán Tài sản cố định Hữu hình

1.1.1, Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh

1.2, Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Quang Minh

1.2.1. , Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2, Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN QUANG MINH

2.1, Thực trạng kế toán chi tiết Tài sản cố định Hữu hình tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Quang Minh

2.1.1, Kế toán chi tiết Tài sản cố định Hữu hình tại bộ phận sử dụng

2.1.2.Kế toán chi tiết Tài sản cố định Hữu hình tại phòng kế toán

2.2, Thực trạng kế toán tổng hợp Tài sản cố định Hữu hình tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị điện Quang Minh

2.2.1, Phân loại Tài sản cố định Hữu hình và Tài khỏan sử dụng

2.2.2, Kế toán các trường hợp biến động tăng Tài sản cố định Hữu hình

2.2.3, Kế toán các trường hợp giảm Tài sản cố định Hữu hình

2.3, Kế toán sửa chữa và khấu hao Tài sản cố định Hữu hình tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Quang Minh

2.3.1, Kế toán sửa chữa Tài sản cố định Hữu hình

2.3.1.1, Kế toán sửa chữa lớn Tài sản cố định Hữu hình

2.3.12, Kế toán sửa chữa thường xuyên Tài sản cố định Hữu hình

2.3.2, Kế toán khấu hao Tài sản cố định Hữu hình


PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN QUANG MINH

3.1, Đánh giá thực trạng kế toán Tài sản cố định Hữu hình tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Quang Minh

3.1.1, Về công tác quản lý Tài sản cố định Hữu hình

3.1.2, Về chứng từ kế toán tài sản cố định hữu hình

3.1.3, Về tình hình biến động tăng giảm và khấu hao tài sản cố định hữu hình

3.2, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán Tài sản cố định Hữu hình tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Quang Minh

3.2.1, Hoàn thiện chứng từ thanh lý tài sản cố định hữu hình

3.2.2, Nên hạch toán riêng biệt chi phí lắp đặt khi mua Tài sản cố dịnh hữu hình qua lắp đặt mới đưa vào sử dụng

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Quang Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Quang Minh sẽ giúp ích cho bạn.