Đề tài: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Sơn Đông


MỤC LỤC​

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN ĐÔNG


1.1 Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển

1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty Với mô hình là nhà phân phối sản phẩm tiêu dùng,không co tính chất sản xuất.Tổ chức hoạt động của công ty khá đơn giản bao gồm

1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.5 Hoạt động kinh doanh


PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SƠN ĐÔNG

2.1 Đặc điểm lao động Kế toán và tổ chức bộ máy kế toán

2.1.1. Đặc điểm lao động Kế toán

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toán tại Công ty trách mhiệm hữu hạn Sơn Đông

2.2. Đặc điểm tổ chức nội dung chế độ kế toán

2.2.1. Khái quát chung về chế độ kế toán

2.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3. Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4. Đặc điểm tổ chức về sổ kế toán Công ty

2.2.5. Đặc điểm tổ chức báo cáo kế toán

2.3. Đặc điểm kế toán trên một số phần hành chủ yếu

2.3.1. Đặc điểm kế toán tài sản cố định

2.3.2 Đặc điểm kế toán doanh thu bán hàng


PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SƠN ĐÔNG

3.1. Về phân công lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán

3.1.1 Về phân công lao động kế toán

3.1.2 Về tổ chức bộ máy kế toán

3.2. Về tổ chức vận dụng chế độ kế toán

3.2.1 Tổ chức vận dụng chứng từ

3.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

3.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách

3.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán


Xem Thêm: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Sơn Đông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Sơn Đông sẽ giúp ích cho bạn.