Đề tài: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.1 Giai đoạn trước khi chuyển đổi sang Công ty Cổ phần

1.1.2 Giai đoạn từ khi chuyển đổi sang Công ty Cổ phần đến nay

1.2 Đặc diểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính

1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh

1.2.2 Đặc điểm phân cấp quản lý

1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và thị trường hàng hóa tiêu thụ

1.3.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh

2.3.2 Đặc điểm hàng hóa và thị trường tiêu thụ


PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN

2.1 Đặc điểm lao động kế toán

2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.2 Đặc điểm tổ chức vận dụng chế dộ kế toán

2.2.1 Khái quát chung

2.2.2 Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3 Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4 Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5 Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán

2.3 Đặc điểm tổ chức kế toán trên một số phần hành chủ yếu

2.3.1 Đặc điểm tổ chức kế toán Tài sản cố định (TSCĐ)

2.3.2 Đặc điểm tổ chức Kế toán lương và các khoản trích theo lương

2.3.3 Đặc điểm tổ chức kế toán Doanh thu bán hàngPHẦN 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN


3.1 Về tổ chức bộ máy kế toán và phân công lao dộng kế toán

3.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán

3.1.2 Về phân công lao động kế toán

3.2 Về tổ chức vận dụng chế dộ kế toán

3.2.1 Về khái quát chung

3.2.2 Về tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

3.2.3 Về tổ chức vận dụng hệ thống Tài khoản kế toán

3.2.4 Về tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

3.2.5 Về tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông s
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông s sẽ giúp ích cho bạn.