Đề tài: Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ


1.1. Đặc điểm và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

1.2.2.Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô


PHẦN 2: THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

2.1. Các hình thức trả lương và tài khoản sử dụng

2.2. Thực trạng kế toán tiền lương

2.3. Nội dung các khoản trích theo lương và Tài sản sử dụng

2.4. Phương pháp kế toán các khoản trích theo lương


PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty

3.1.1. Chứng từ kế toán

3.1.2. Tài khoản sử dụng

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương tại Công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô sẽ giúp ích cho bạn.