Đề tài: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần và thương mại Hưng Phúc


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC


1- Quá trình hình thành và phát triển

2- Nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh

3- Mô hình tổ chức bộ máy quản lý

3.1- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

3.2- Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận

4- Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm 2008-2009

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC

1- Tổ chức bộ máy kế toán

1.1- Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

1.2- Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2- Các chính sách kế toán hiện công ty đang áp dụng

3- Tổ chức công tác kế toán và phương pháp kế toán các phần hành kế toán

3.1- Kế toán vốn bằng tiền

3.2- Kế toán Tài sản cố định

3.3- Kế toán tiền lương

3.4-_ Kế toán hàng hoá

3.5- Kế toán các nghiệp vụ mua và bán hàng hoá

3.6- Kế toán xác định kết quả kinh doanh

PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT

3.1- Những kiến thức và kinh nghiệm thu hoach trong quá trình thực tập

3.2- Nhận xét và đánh giá

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Một số tồn tại


Xem Thêm: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần và thương mại Hưng Phúc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần và thương mại Hưng Phúc sẽ giúp ích cho bạn.