Đề tài: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần giao thông Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP


1.1 Lý luận chung về tài sản cố định hữu hình

1.1.1 Khái niệm, điều kiện ghi nhận và đặc điểm TSCĐ HH

1.1.2 Đánh giá TSCĐ HH

1.1.3 Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp

1.2 Kế toán tài sản cố định theo chế độ kế toán hiện hành

1.2.1 Kế toán chi tiết TSCĐHH

1.2.2 Kế toán tổng hợp biến động TSCĐHH

1.3 Các hình thức sổ kế toán tài sản cố định hh


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CP GIAO THÔNG HÀ NỘI

2.1 Tổng quan chung về công ty CP Giao thông Hà Nội

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty

2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty

2.2 Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty

2.2.1 Đặc điểm chung về tài sản cố định hữu hình cuả công ty

2.2.2 Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại công ty

2.2.3 Kế toán tổng hợp biến động TSCĐHH


PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CP GIAO THÔNG HÀ NỘI

3.1 Nhận xét chung về thực tế kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2 Một số ý kiến hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần giao thông Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần giao thông Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.