Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty dịch vụ du lịch Sao Mai


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH SAO MAI


1.1 Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai

1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai

1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai

1.3.1 Giám đốc công ty

1.3.2 Phó Giám đốc

1.3.3 Phòng tổ chức hành chính

1.3.5 Trung tâm điều hành du lịch

1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai trong những năm gần đây

1.5 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty

1.6 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai

1.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

1.6.2 Hình thức tổ chức sổ kế toán tại Công ty Dịch vụ du lịch Sao MaiPHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH SAO MAI


2.1 Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

2.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương

2.1.2 Vai trò và ý nghĩa của tiền lương

2.1.3 Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp

2.1.3.1. Hình thức tiền lương theo thời gian

2.1.3.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm

2.1.3.3 Theo sản phẩm trực tiếp

2.1.3.4 Theo sản phẩm gián tiếp

2.1.3.5 Theo khối lượng công việc

2.1.3.6 Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương

2.1.4 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ

2.1.4.1 Quỹ tiền lương

2.2 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai

2.2.1 Phân loại lao động trong công ty

2.2.2 Hình thức trả lương của công ty

2.2.3 Chế độ chính sách chi trả lương và thưởng công ty đang áp dụng

2.2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ trả lương của công ty

2.2.5 Chứng từ sử dụng tại công ty

2.2.6 Trình tự ghi sổ tại công ty


PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH SAO MAI

3.1. Đánh giá, nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai

3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty

3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công Ty

3.1.3 Ưu điểm

3.1.4. Nhược điểm

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty dịch vụ du lịch Sao Mai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty dịch vụ du lịch Sao Mai sẽ giúp ích cho bạn.