Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sản Xuất và Xây Dựng Thi Sơn


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THI SƠN


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn

1.3. Quy trình quản lý chi phí sản xuất của Công ty Sản xuất và Xây Dựng Thi Sơn


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THI SƠN

2.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1. Nội dung.

2.1.1.2. Tài khoản sử dụng

2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.1.3.1. Nội dung

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4.1. Nội dung

2.1.4.2. Tài khoản sử dụng

2.1.4.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.4.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty Sản xuất và Xây Dựng Thi Sơn

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn

2.2.2. Quy trình tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THI SƠN

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản xuất và Xây dựng Thi SơnKẾT LUẬN


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sản Xuất và Xây D
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sản Xuất và Xây D sẽ giúp ích cho bạn.