Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm phần trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần Xây dựng Số 5


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


I. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

II. Lý luận chung về chi phí sx và tính giá thành sản phẩm

1.1. Vai trò, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.3. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất

1.3.1. Khái niệm Chi phí sản xuất

1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất

1.3.2.1. Ý nghĩa của việc phân loại chi phí sản xuất

1.3.2.2. Căn cứ phân loại chi phí sản xuất

1.4. Khái niêm và phân loại giá thành sản phẩm

1.4.1. Khái niệm Giá thành sản phẩm

1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm

1.4.2.1. ý nghĩa của việc phân loại giá thành sản phẩm

1.4.2.2. Căn cứ phân loại giá thành sản phẩm

1.5. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

1.5.1. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.5.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.5.1.2. Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

1.5.1.2.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp

1.5.1.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp

1.5.1.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất

1.5.1.3.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.5.1.3.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

1.5.1.3.3. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung

1.5.1.3.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

1.5.2.Đánh giá sản phẩm dở

1.5.2.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.5.2.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

1.5.3. Kế toàn tình giá thành sản phẩm

1.5.3.1. Đối tượng kế toán tính giá thành

1.5.3.2. Các phương pháp tính giá thành


PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2.1. Khái quát những vấn đề chung tại công ty

2.1.1 Lich sử thành lập và phát triển của công ty

2.1.2 Những khó khăn thuận lợi và định hướng phát triển của Công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty

2.2. Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm tại Công ty - phần bê tông thương phẩm

2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất, đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí tại Công ty

2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất

2.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

2.2.1.2.1. Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp

2.2.1.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp

2.2.1.2.3. Chi phí sản xuất chung

2.2.2.Đặc điểm kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.2.3. Đối tượng, phương pháp tính giá thành

2.2.3.1. Đối tượng tính giá thànhvà kỳ tình giá thành

2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm của Công ty

2.2.4.1: Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm của công ty chi tiết trạm trộn bê tông

2.2.4.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

2.2.4.1.2. Kế toán tập hợp chi phí Nhân công trực tiếp

2.2.4.1.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung

2.2.4.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí

2.2.4.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm


PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

3.1. Nhận xét chung về công tác quản lý kinh tế và công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng số 5

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Hoàn thiện công tác quản lý kinh tế và kế toán ở Công ty CP XD số 5

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm phần trạm trộn bê tô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm phần trạm trộn bê tô sẽ giúp ích cho bạn.