Đề tài: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tạp phẩm và Vật tư ngành In


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẠP PHẨM VÀ VẬT TƯ NGÀNH IN


1.1. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tạp phẩm và Vật tư Ngành In có ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh

1.1.3. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty Trách nhiệm hữu hạn và Tạp phẩm Ngành In

1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toánPHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẠP PHẨM VÀ VẬT TƯ NGÀNH IN


2.1. Thực trạng kế toán tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tạp phẩm và Vật tư Ngành In

2.1.1. Các phương thức tiêu thụ và tài khoản sử dụng

2.1.2. Kế toán theo phương thức tiêu thụ hàng hóa

2.2 Thực trạng kế toán kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tạp phẩm và Vật tư Ngành In

2.2.1 Công thức xác định kết quả tiêu thụ và tài khoản sử dụng

2.2.2 Kế toán kết quả tiêu thụPHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊUTHỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẠP PHẨM VÀ VẬT TƯ NGÀNH IN


3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tạp phẩm và Vật tư Ngành In

3.1.1 Về kế toán tiêu thụ tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Tạp phẩm và Vật tư Ngành in

3.1.2 Về kế toán kết quả tiêu thụ tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Tạp phẩm và Vật tư Ngành in

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tạp phẩm và Vật tư Ngành In

3.2.1. Hoàn thiện về kế toán tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tạp phẩm và Vật tư Ngành In

3.2.2. Hoàn thiện về kế toán kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tạp phẩm và Vật tư Ngành In

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tạp phẩm và Vật tư ngành In
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tạp phẩm và Vật tư ngành In sẽ giúp ích cho bạn.