Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Lâm sản và trang trí nội ngoại thất 3 - Công ty Vật liệu xây dựng và Lâm sản


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI XÍ NGHIỆP LÂM SẢN VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT 3


1.1 Đặc điểm sản phẩm tại Xí nghiệp

1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm tại Xí nghiệp

1.3 Quản lý chi phí sản xuất của Xí nghiệp


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP LÂM SẢN VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT 3

2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp

2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất tại Xí nghiệp

2.1.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.2.1 Tài khoản sử dụng

2.1.2.2 Nội dung

2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3.1 Tài khoản sử dụng

2.1.3.2 Nội dung

2.1.3.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.3.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.4 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.1.4.1 Tài khoản sử dụng

2.1.4.2 Nội dung

2.1.5 Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.5.1 Tài khoản sử dụng

2.1.5.2 Nội dung

2.1.5.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.5.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.6.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.6.2 Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Xí nghiệp

2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Xí nghiệp


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP LÂM SẢN VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT 3

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại Xí nghiệp và phương hướng hoàn thiện

3.1.1- Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Lâm sản và trang trí nộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Lâm sản và trang trí nộ sẽ giúp ích cho bạn.