Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Huy Quang


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK HUY QUANG


1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty CP thực phẩm XK Huy Quang

1.1.1. Danh mục hàng bán

1.1.2. Thị trường của công ty

1.1.3. Phương thức bán hàng

1.2. Tổ chức hoạt động bán hàng của Công tyCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK HUY QUANG


2.1. Kế toán doanh thu và thuế phải nộp nhà nước

2.1.1. Kế toán doanh thu

2.1.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu

2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2. Kế toán giá vôn hàng bán

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3 Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán

2.3. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng

2.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK HUY QUANG

3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TAI CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK HUY QUANG

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK HUY QUANG

3.2.1 Về TK sử dụng

3.2.2. Về trích lập dự phòng phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho

3.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu

3.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THỤC PHẨM XK HUY QUANG


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Huy Quang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Huy Quang sẽ giúp ích cho bạn.