Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Hoàng Gia


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, YÊU CẦU QUẢN LÝ CHI PHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH TỔNG HỢP HOÀNG GIA


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Hoàng Gia

1.2. Đặc điểm tổ chức xây dựng công trình của Công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Hoàng Gia

1.3.1. Yêu cầu quản lý đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

1.3.2. Nhiệm vụ của công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty


PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH TỔNG HỢP HOÀNG GIA

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Hoàng Gia

2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất của công ty

2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3.1. Nôi dung

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.4.1 - Nội dung

2.1.4.2 - Tài khoản sử dụng

2.1.4.3 - Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.5.1. Nội dung

2.1.5.2. Tài khoản sử dụng

2.1.5.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.6.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.6.2. Tổng hợp chi phí sản xuất

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty

2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công

2.2.2. Quy trình tính giá thành sổ kế toán chi tiết


PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH TỔNG HỢP HOÀNG GIA

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng h
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng h sẽ giúp ích cho bạn.