Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Biken Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH biken Việt Nam

1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Biken Việt Nam

1.1.2 Giai đoạn 1: Từ năm 2006 đến năm 2007

1.1.3 Giai đoạn 2: Từ năm 2008 đến nay

1.1.4.thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH Biken Việt Nam

1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh của công ty

1.2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất

1.2.2. Tổ chức sản xuất

1.2.3. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Biken Việt Nam

1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý

1.3.3 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Biken Việt Nam

1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Biken Việt Nam

1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty Biken Việt Nam

1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán

1.5.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán

1.5.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

1.5.5. Tổ chức vận dụng báo cáo tài chính

1.6. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán một số phần hành chủ yếu tại Công ty Biken Việt Nam

1.6.1. Kế toán nguyên vật liệu tại công ty

1.6.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.6.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.6.4. Kế toán tài sản cố định

1.6.5. Kế toán tiêu thụ sản phẩm

1.6.6. Kế toán vốn bằng tiền


PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BIKEN VIỆT NAM

2.1.Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty

2.1.1. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất

Sơ đồ 2.1: Quy trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành

2.1.2. Chi phí nguyên ,vật liệu trực tiếp

2.1.3. Chi phí nhân công trực tiếp

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

2.2.1. Tập hợp chi phí sản xuất

2.2.2. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm

2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty

2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm


PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BIKEN VIỆT NAM

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.2. Những tồn tại

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Biken Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Biken Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.