Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần giấy Trúc Bạch


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CP GIẤY TRÚC BẠCH


1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty CP giấy Trúc Bạch

1.1.1. Danh mục hoạt động bán hàng của công ty CP giấy Trúc Bạch

1.1.2. Thị trường của công ty CP giấy Trúc Bạch

1.1.3. Phương thức bán hàng của công ty CP giấy Trúc Bạch

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty CP giấy Trúc Bạch


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP GIẤY TRÚC BẠCH

2.1. Kế toán doanh thu

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.1.1.Chứng từ sử dụng

2.1.1.2. Thủ tục kế toán

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.1.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng

2.1.3.1. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.1.1. Chứng từ kế toán

2.2.1.2. Thủ tục kế toán

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán

2.2.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng

2.2.3.2.Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

2.3. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.1.1 Chứng từ kế toán

2.3.1.2. Thủ tục kế toán

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng

2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hàng

2.3.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng

2.3.3.2.Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP GIẤY TRÚC BẠCH

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty CP giấy Trúc Bạch

3.2.1- Về công tác quản lý bán hàng

3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán

3.2.3- Về sổ kế toán chi tiết

3.2.4- Về sổ kế toán tổng hợp

3.2.5- Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng

3.2.6. Điều kiện thực hiện giải pháp


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần giấy Trúc Bạch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần giấy Trúc Bạch sẽ giúp ích cho bạn.