Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Misa


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA


1.1 ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.2 HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

1.2.1.Hình thức trả lương thời gian

1.2.2.Hình thức trả lương sản phẩm

1.2.3. Hình thức trả lương kết hợp trả lương thời gian và trả lương sản phẩm

1.3 CÁC CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP, NỘP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

1.4 TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

2.1. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

2.1.1.Kế toán chi tiết

2.1.2.Kế toán tổng hợp tiền lương tại Công ty Cổ phần Misa

2.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

2.2.1.Kế toán chi tiết

2.2.2.Kế toán tổng hợp


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

3.1.1.Ưu điểm

3.1.2.Nhược điểm

3.2 Phương hướng hoàn thiện

3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

3.3.1.Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

3.3.2.Về sổ kế toán chi tiết.

3.3.3.Về sổ kế toán tổng hợp.


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Misa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Misa sẽ giúp ích cho bạn.