Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


1.1 Bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

1.1.1 Chi phí sản xuất

1.1.2 Giá thành sản phẩm

1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.2 Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất

1.2.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất

1.2.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất

1.3 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang trong các doanh nghiệp công nghiệp

1.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp

1.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương

1.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức

1.4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm

1.4.1 Đối tượng tính giá thành

1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

1.4.3 Hệ thống sổ kế toán


CHƯƠNG 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

2.1 Khái quát chung về Công ty

2.1.1. Giới thiệu chung về công ty

2.1.2. Lịch sử phát triển của công ty

2.1.3. Loại hình doanh nghiệp

2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty cổ phần và chế biến lương thực Vĩnh Hà

2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

2.2.2 Đặc điểm bộ sổ kế toán

2.2.3 Các chế độ kế toán và phương pháp kế toán áp dụng ở công ty

2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần xõy dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

2.3.1 Phân loại chi phí sản xuất và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở công ty cổ phàn xây dưng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

2.3.3.1 Tài khoản sử dụng

2.3.3.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.3.3.3 Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kiểm kê đánh giá sản phẩm làm dở

2.3.3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

3.1. Nhận xét thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm và những mặt tồn tại

3.2. Những ý kiến góp phần nâng cao chất lượng kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế b
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế b sẽ giúp ích cho bạn.