Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Miền Tây


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIAO THÔNG MIỀN TÂY


1.1.Khái quát chung về công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

1.1.2.Mục tiêu và chiến lược kinh doanh

1.1.3.Năng lực tài chính và máy móc thiết bị

1.2. Đặc diểm tổ chưc quản lý và quy trình công nghệ sản xuất

1.2.1 .Chức năng nhiệm vụ của công ty

1.2.2 Quy trình công nghệ sản xuât kinh doanh

1.2.3 Cơ cấu tổ chức,quản lý của công ty

1.3. Công tác tổ chức kế toán ở công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

1.3.1 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIAO THÔNG MIỀN TÂY

2.1 Tình hình tổ chức quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

2.1.1 Tình hình quản lý lao động tai công ty

2.1.2. Các phương pháp tính ,chia lương và các khoản phải trả tại công ty

2.1.3 Các khoản phải trả taị công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

2.2 tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

2.2.1 Chứng từ và sổ sách liên quan đến lao động và tiền lương trong công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Miền Tây

2.2.2. Nội dung và quy trình kế toán tiền lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIAI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIAO THÔNG MIỀN TÂY

3.1. Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

3.3.1 ưu điểm

3.3.2 Nhược điểm

3.2. Một sổ kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng giao thông miền Tây

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao t sẽ giúp ích cho bạn.