Đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ


PHẦN I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
I. Một số vấn đề chung.
1. Quá trình hình thành và phát triển.
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần may Nam Hà.
2.1. chức năng của Công ty cổ phần may Nam Hà.
2.1. Nhiệm vụ kinh doanh của Công ty cổ phần may Nam Hà:
3. Quy trình công nghệ sản phẩm.
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy.
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý.
2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.
III. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
1. Hình thức tổ chức sản xuất :
2. Kết cấu sản xuất của Công ty cổ phần may Nam Hà.
IV. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán.
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.
2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.1. Chức năng và số lượng nhân viên kế toán.
2.2. Nhiệm vụ.
3. Hình thức sổ và tổ chức công tác kế toán tại công ty.
Phần 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ
I. Công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ
1. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ.
2. Phương pháp hạch toán tại công ty
3. Trình tự hạch toán:

II. Công tác hạch toán TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ
1. Phân loại TSCĐ
2. Đánh giá TSCĐ
4. Kế toán khấu hao TSCĐ
III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:
1. Hình thức trả lương tại Công ty cổ phần may Nam Hà :
2. Phương pháp tính BHXH,BHYT,KPCĐ
3. Trình tự hạch toán

IV. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
1 Tập hợp ch NVL trực tiếp
2 Tập hợp chi phí nhâncông trực tiếp:
3.Tập hợp chi phí sản xuất chung
4 Đánh giá sản phẩm dở dang:
2. Trình tự hạch toán và ghi sổ thành phẩm ở công ty
5.1 Trường hợp nhập kho thành phẩm:
5.2 Trường hợp xuất kho thành phẩm
VII. Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần may Nam Hà
1.Kế toán tiền mặt :
1.1. Kế toán tiền mặt tại Công ty
1.2. Kế toán chi tiền mặt
2. Kế toán TGNH tại Công ty cổ phần may Nam Hà

VIII. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán ở Công ty cổ phần may Nam Hà
1. Các khoản phải thu
2. Thực tế tại Công ty
3. Hạch toán các khoản thanh toán với ngưòi bán ở Công ty
3.1. TK sử dụng 331 phải trả ngưòi bán
3.2. Chứng từ sổ sách :

IX. Kế toán hoạt động nghiệp vụ tài chính bất thường
1. Kế toán thu nhập hoạt động tài chính.
2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính.
3. Thu nhập bất thường.
4. Kế toán chi phí hoạt động bất thường.
2.Kế toán các quỹ.
2.1 Quỹ đầu tư phát triển.
2.2 Kế toán quỹ dự trữ tài chính.
2.3Kế toán quỹ khen thửơng phúc lợi.

XI. Kế toán quyết toán
1.Trình tự, kế toán XĐKQKD ở Công ty cổ phần may Nam Hà
1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ :
PHẦN III
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY
I. Nhận xét chung về công tác hạch toán
1. Những ưu điểm :
2. Những nhược điểm
2.1. Đối với vấn đề NVL
2.2. Đối với công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
2.3. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm
II- Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần may Nam Hà.
1. Công tác tổ chức quản lý vật liệu
2. Đối với công tác hạch toán chi phí tính giá thành
3. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm
KẾT LUẬN CHUNG


Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần may nam hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần may nam hà sẽ giúp ích cho bạn.