Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kiến trúc ADC


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG


I-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng

2-/ Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng

3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay

4.1- Vai trò

4.2- Ý nghĩa

II-/ Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp

1-/ Phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất

1.1- Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí

1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất sản xuất kinh doanh theo mục đích công dụng của chi phí

2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp

2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng

2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm

2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp

2.3.1 Giá thành dự toán

2.3.2 Giá thành kế hoạch

2.3.3 Giá thành thực tế

2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

III-/ Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp

1-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp

1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

1.2- Đối tượng tính giá thành

1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp

2-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

2.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

2.1.1 - Phương pháp trực tiếp

2.1.2 - Phương pháp phân bổ gián tiếp

2.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

2.2.1 - Kế toán chi phí vật liệu trực tiếp.

2.2.2 - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3 - Kế toán chi phí sản xuất chung

2.2.4 - Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.3 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp

3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán

3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương

3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán

4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp)

4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức

5-/ Sổ kế toán

5.1 - Hình thức sổ kế toán nhật ký chung

5.2 - Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái

5.3 - Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ADC

I. Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng và kiến trúc ADC

II. Thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kiến trúc ADC

1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

1.1 Nhiệm vụ của Phòng Kế toán Tài chính

1.2. Tổ chức bộ máy Kế toán tài chính của công ty

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây

3. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Xây dựng và Kiến trúc ADC

3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất

3.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

1.2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

1. Chi phí lương công nhân lái máy

2. Chi phí khấu hao máy thi công

4.Các chi phí khác cho máy thi công

1.2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung

1.Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương

2.Chi phí công cụ dụng cụ

1.2.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm

1.2.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất

1.2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

1.2.3.3 Tính giá thành sản phẩm


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DÙNG VÀ KIẾN TRÚC ADC

I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần XD và Kiến trúc ADC

2.1.1 Đánh giá chung

1. Những ưu điểm

1.1 Về bộ máy kế toán

1.2 Về chứng từ kế toán

1.3 Về hệ thống sổ kế toán

1.4 Về hệ thống tài khoản

1.5. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.6. Về việc ứng dụng phần mềm kế toán BRAVO

2. Hạn chế

2.1. Về công tác tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2. Về công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp

2.3 Về công tác tổ chức chứng từ sử dụng

2.4 Về phần mềm kế toán hiện đang áp dụng

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty

1. Công tác kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2. Về công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp

3. Về công tác tổ chức chứng từ sử dụng

2.2.4 Về phần mềm kế toán hiện đang áp dụng


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.