Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


1.1 Ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất

1.2 Nội dung công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất

1.2.1 Nhiệm vụ công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất

1.2.2 Các phương pháp xác định giá vốn của thành phẩm tiêu thụ

1.2.3 Chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiêu thụ

1.2.4 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp và phương pháp hạch toán

1.2.5 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.6 Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm

1.3 Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm

1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái

1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký chung

1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

1.4 So sánh giữa chuẩn mực số 02 “ Hàng tồn kho”, chuẩn mực số 14 “ doanh thu và thu nhập khác” của chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

1.4.1 So sánh giữa chuẩn mực số 02 “ Hàng tồn kho ” của chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế

1.4.3 So sánh giữa chuẩn mực số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác ” của chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực số 18 của chuẩn mực kế toán quốc tế


PHẦN 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU

2.1 Tổng quan về công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu

2.1.1Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty

2.1.1.1 Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Công ty

2.1.1.2 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

2.1.1.3 Tình hình kinh tế tài chính, lao động tại Công ty

2.1.1.4 Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

2.1.1.5 Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban trong bộ máy quản lý của Công ty

2.1.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty

2.1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.2.2 Hình thức tổ chức sổ kế toán tại Công ty

2.1.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán đang áp dụng tại Công ty

2.2 Thực trạng về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty

2.2.1 Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty

2.2.1.2 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại Công ty Eurowindow

2.2.1.3 Phương pháp xác định giá vốn của sản phẩm tiêu thụ tại Công ty

2.2.2 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và phương pháp hạch toán tại Công ty

2.2.2.1 Phương thức tiêu thụ đại lý, ký gửi

2.2.2.2 Phương thức quản lý trả chậm, trả góp

2.2.2.3 Tổng hợp doanh thu tiêu thụ thành phẩm

2.2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.3 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.3.1 Hạch toán hàng bán bị trả lại

2.2.3.2 Kế toán giảm giá hàng bán

2.2.4 Hạch toán chí phí quản lý, chí phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Eurowindow

2.2.4.1 Hạch toán chi phí quản lý

2.2.4.2 Hạch toán quản lý doanh nghiệp

2.2.4.3 Hạch toán kết quả tiêu thụ


PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY EUROWINDOW

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán Công ty Eurowindow

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Hạn chế

3.2 Nhận xét, đánh giá về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Eurowindow

3.2.1 Ưu điểm

3.1.2 Hạn chế

3.3 Những ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Eurowindow


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa sẽ giúp ích cho bạn.