LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY ĐTPT CHÈ NGHỆ AN


1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty ĐTPT Chè Nghệ An

1.1.1. Đặc điểm chung về hoạt động bán hàng

1.1.2. Danh mục hàng bán của công ty ĐTPT Chè Nghệ an

1.1.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ của công ty ĐTPT Chè Nghệ An

1.1.4. Phương thức bán hàng của công ty ĐTPT Chè Nghệ An

1.1.4.1. Phương thức bán hàng

1.1.4.2. Phương thức thanh toán

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty ĐTPT Chè Nghệ An


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng

2.1.1. Đặc điểm và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng của công ty

2.1.2. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.2.1. Chứng từ sử dụng

2.1.2.1. Quy trình luân chuyển chứng từ

2.1.3. Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.3.1. Tài khoản sử dụng

2.1.3.3. Tổ chức hạch toán chi tiết.

2.1.3.3. Quá trình ghi sổ chi tiết

2.1.4. Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.1.4.1. Nội dung kế toán doanh thu của công ty

2.1.4.2. Tổ chức ghi sổ tổng hợp

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1. Đặc điểm kế toán giá vốn của công ty ĐTPT Chè

2.2.2. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng

2.2.2.2. Quy trình luân chuyển chứng từ

2.2.3. Kế toán chi tiết giá vốn

2.2.3.1. Tài khoản sử dụng

2.2.3.2. Kế toán chi tiết giá vốn

2.2.4. Kế toán tổng hợp giá vốn.

2.2.4.1. Nội dung kế toán tổng hợp giá vốn

2.2.4.2. Kế toán tổng hợp giá vốn

2.3. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.1. Đặc điểm chi phí bán hàng của công ty ĐTPT Chè

2.3.2. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.2.1. Chứng từ sử dụng

2.3.2.2. Quy trình luân chuyển chứng từ

2.3.3. Kế toán chi tiết bán hàng

2.3.3.1. Tài khoản sử dụng

2.3.3.2. Tổ chức hạch toán chi tiết

2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng

2.3.4.1. Nội dung kế toán tổng hợp chi phí bán hàng

2.3.4.2. Tổ chức hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐTPT CHÈ NGHỆ AN

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty ĐTPT Chè Nghệ An.

3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng

3.2.2. Tài khoản sử dụng

3.2.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng


KẾT LUẬN

DANH MỤC THAM KHẢOXem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.