LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP

1.1.Đặc điểm Vốn bằng tiền tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - CTCP:

1.2.Tổ chức quản lý vốn bằng tiền của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí – CTCP:

1.2.1.Tầm quan trọng của phần hành kế toán vốn bằng tiền

1.2.1.1.Xuất phát từ mục đích kinh doanh của TCT

1.2.1.2.Xuất phát từ vai trò quan trọng của tiền trong quá trình sản xuất kinh doanh

1.2.1.3.Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn bằng tiền

1.2.2.Nhiệm vụ của phần hành kế toán vốn bằng tiền

1.2.3.Những quy định về quản lý vốn bằng tiền tại TCT

1.2.3.1. Các vấn đề liên quan đến quy chế tài chính trong quản lý vốn bằng tiền tại TCT

1.2.3.2. Những quy định về quản lý vốn bằng tiền tại TCT

1.2.4. Những quy định về công tác kế toán vốn bằng tiền tại TCT

1.2.4.1.Các nguyên tắc kế toán áp dụng

1.2.4.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán viên trong phần hành kế toán vốn bằng tiền


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP

2.1.Kế toán vốn bằng tiền là tiền mặt VND

2.1.1.Thủ tục chứng từ

2.1.1.1. Nghiệp vụ thu tiền

2.1.1.2. Nghiệp vụ chi tiền

2.1.2.Kế toán chi tiết

2.1.3.Kế toán tổng hợp

2.1.4.Kiểm kê tiền mặt

2.1.4.1.Các bước tiến hành kiểm kê

2.1.4.2.Nguyên nhân chênh lệch và cách xử lý

2.2.Kế toán vốn bằng tiền là VND gửi ngân hàng

2.2.1. Thủ tục chứng từ

2.2.1.1.Nghiệp vụ chi tiền

2.2.1.2.Nghiệp vụ nhận tiền

2.2.2.Kế toán chi tiết

2.2.3.Kế toán tổng hợp

2.3. Kế toán vốn bằng tiền là ngoại tệ

2.3.1. Áp dụng các chuẩn mực và hướng dẫn kế toán trong hạch toán vốn bằng tiền là ngoại tệ

2.3.2.Những nguyên tắc của kế toán vốn bằng tiền là ngoại tệ

2.3.3.Phương pháp xác định tỷ giá đối với ngoại tệ xuất quỹ

2.3.4. Thủ tục chứng từ kế toán vốn bằng tiền là ngoại tệ

2.3.5.Kế toán ngoại tệ là tiền mặt

2.3.5.1.Kế toán chi tiết ngoại tệ là tiền mặt

2.3.5.2.Kế toán tổng hợp ngoại tệ là tiền mặt

2.3.6.Kế toán ngoại tệ gửi ngân hàng

2.3.6.1.Kế toán chi tiết ngoại tệ gửi ngân hàng

2.3.6.2.Kế toán tổng hợp ngoại tệ gửi ngân hàng

2.3.7.Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính

2.4.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại TCT và phương hướng hoàn thiện

3.1.1.Về công tác quản lý vốn bằng tiền

3.1.2. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.1.3.Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

3.1.4. Về sổ sách kế toán

3.1.5.Về báo cáo kế toán

3.2. Sự cấn thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại TCT

3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại TCT

3.3.1. Về công tác quản lý vốn bằng tiền

3.3.2. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.3.3. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

3.3.3.1.Bổ sung thêm tài khoản 007

3.3.3.2.Sửa đổi phương pháp kế toán nghiệp vụ nhân viên đi vắng chưa lĩnh lương

3.3.4. Về sổ kế toán

3.3.5. Về báo cáo kế toán liên quan đến vốn bằng tiền

3.3.5.1.Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3.3.5.2. Về báo cáo kế toán quản trị

3.3.6.Điều kiện thực hiện giải pháp

3.3.6.1.Về phía Nhà nước

3.3.6.2.Về phía TCT

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - CTCP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - CTCP sẽ giúp ích cho bạn.